Kristýna Cholevová

Diplomová práce

Pasivní monitorování plodu prostřednictvím pokročilých metod zpracování a analýzy plodové fonokardiografie

Passive Fetal Monitoring by Advanced Signal Processing Methods and Analysis in Fetal Phonocardiography
Anotace:
Variabilita srdeční frekvence je velice důležitá pro hodnocení zdravotního stavu plodu. V diplomové práci je navržen komplexní systém zpracování a analýzy plodového fonokardiogramu pro získání srdeční frekvence plodu. První část práce popsuje fyziologickou i patologickou srdeční činnost plodu, možnosti snímání a typické vlastnosti fonokardiogramu plodu. Práce dále popisuje metody adaptivní vlnkové …více
Abstract:
Heart rate variability is crucial for assessing fetal health. The diploma thesis proposes a complex system of processing and analysis of fetal phonocardiogram for obtaining fetal heart rate. The first part describes physiological and pathological heart function of a fetus, possibilities of scanning and typical properties of phonocardiogram of a fetus. The work also describes methods of adaptive wavelet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Radek Martinek
  • Oponent: Petr Krupa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství

Práce na příbuzné téma