Theses 

Společná obchodní politika EU - zaměřeno na obchodní vztahy Evropské unie a Kanady (utváření zóny volného obchodu) – Bc. Jan Stejskal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Stejskal

Bakalářská práce

Společná obchodní politika EU - zaměřeno na obchodní vztahy Evropské unie a Kanady (utváření zóny volného obchodu)

The EU Common Commercial Policy - with a Focus on the Regulation of Trade between the European Union and Canada (Building a Free Trade Area)

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na vzájemné obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou, zejména na jejich úzkou spolupráci na poli mezinárodního obchodu a společné úsilí, jehož smyslem je vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a Kanadou, a tím propojení obou břehů Atlantiku. Cílem práce je zejména zanalyzovat proces geneze Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Evropskou unií a Kanadou - dohody CETA - a na tomto konkrétním příkladu ověřit teoretická východiska sjednávání mezinárodních obchodních smluv EU, jež jsou zakotvena v primárním právu EU, tedy Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Poslední kapitola této práce potom nastiňuje vybrané změny, které Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) přináší, především otázky týkající se utvoření zóny volného obchodu, investic a procesu řešení sporů z investic a institucionálního zabezpečení provádění dohody.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the mutual trade relations between the European Union and Canada, in particular on their joint effort to create a EU-canadian free trade area and to develop their close cooperation in the field of international trade, thus to connect the both Atlantic shores. The aim of this thesis is to analyze the procedure of negotiating and concluding the CETA agreement between the European Union and Canada and to verify the theoretical aspects of the concluding of the EU's external trade agreements based on rules in the primary EU law, namely the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. The last chapter of the thesis focuses specifically on the chosen changes, which are brought by the Comprehensive Economic and Trade Agreement between the European Union and Canada, in particular the provisions on the establishing of a free trade area, the investments and the rules of investor-state disputes settlement.

Klíčová slova: Evropská unie, Kanada, mezinárodní smlouva, international agreement, Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (dohoda CETA), Comprehensive Economic and Trade Agreement between European Union and Canada (CETA), smíšená dohoda, mixed agreement, uzavírání vnější smlouvy EU, concluding of external treaty, zóna volného obchodu, free trade zone, řešení sporů z investic, investment dispute settlement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Rohová
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz