Michala Mohylová

Diplomová práce

Právní a ekonomické aspekty financování sportovních organizací ve Frýdlantě nad Ostravicí

Legal and Economic Aspects of Sports Organizations Financing in Frýdlant nad Ostravicí
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem vnitrostátní sportovní legislativy, financováním sportu v České republice a financováním sportu ve městě Frýdlant nad Ostravicí. V první části práce je vymezen vztah sportu a právu, pojem sportovní právo a právní normy ve vztahu ke sportu. V druhé části práce je charakterizována vnitrostátní právní úprava sportu, a to z pohledu de lega lata a de lege ferenda. Třetí …více
Abstract:
This thesis deals with analysis of national sports legislation, funding of sports in the Czech Republic and funding of sports in the Frýdlant nad Ostravicí. The first section of the thesis deals with the relation of law to sport and sports rules in general. The second section of my thesis focuses on the national sports legislation - de lega lata a de lege ferenda. The third section deals with funding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Michal Koziel
  • Oponent: Petr Mrkývka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava