Lubomír Kujal

Bachelor's thesis

Měření částečných výbojů na zařízení VN a VVN

Partial Discharges Measurement in the High Voltage Device
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zpracovat informace týkající se částečných výbojů. Jejich charakteristické vlastnosti, druhy a typy. Popsat jaké jsou jejich projevy, vlivy a působení na okolí. Jednou z důležitých částí této práce je část týkající se rušení, neboť v dnešní době využívající velkého počtu elektroniky se jedná o nezanedbatelnou součást částečných výbojů. Tato práce popisuje způsoby a principy …more
Abstract:
The aim of this thesis is to process information related to partial discharges. Their characteristics, species and types. Describe what are their symptoms, effects and interaction with the surroundings. One important part of this work is part of the interference, because nowadays using a large number of electronics is a significant part of the partial discharges. This paper describes the principles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Veleslav Mach
  • Reader: Lubomír Kočiš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika / Elektroenergetika