Tomáš Goch

Diplomová práce

Bezpečnostní prvky silniční dopravy a technické vybavení osobních vozidel s ohledem na snížení nehodovosti

The safety features of road transport and technical equipment of personal vehicles with regard to a lower accident rate
Anotace:
GOCH, T. Bezpečnostní prvky silniční dopravy a technické vybavení osobních vozidel s ohledem na snížení nehodovosti. Diplomová práce. 2015, 78 stran. VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Diplomová práce popisuje a přibližuje bezpečnostní prvky osobních vozidel vedoucí ke snížení dopravní nehodovosti. V úvodu práce je uvedena právní úprava spojena s danou problematikou …více
Abstract:
GOCH, T. The safety features of road transport and technical equipment of personal vehicles with regard to a lower akccident rate. Dissertation thesis. 2015, 78 pages. VŠB Technical University of Ostrava. Faculty of safety engineering. This dissertation provides a closer look and a thorough description of safety features of personal vehicles that lead to a decrease of transport accident rate. The introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Zlý
  • Oponent: Denisa Cihlářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku