Gabriela Vaňková

Bakalářská práce

Zmluvná pokuta a úrok z omeškania a ich vplyv na dodržiavanie zmlúv

Contractual Fine and Delay Interest and their Impact on Contract Compliance
Abstract:
In this bachelor’s thesis the law institutes of contractual fine and delay interest are presented. Their legislation, common and different attributes as well as their mutual relation and impact are characterised. The first chapter deals with detailed characterisation of contractual fine that is a significant and wide-spread security device to contractual relationships. The chapter is divided into sub …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá právnymi inštitútmi, ktorými sú zmluvná pokuta a úroky z omeškania. Charakterizuje ich právnu úpravu, spoločné i rozdielne črty, ako aj ich vzájomný vzťah a pôsobenie. Prvá kapitola podrobne charakterizuje zmluvnú pokutu, ktorá je významným a rozšíreným zabezpečovacím prostriedkom záväzkových vzťahov. Je rozdelená do podkapitol, ktoré bližšie popisujú jej funkcie, náležitosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma