Theses 

Život seniorov a jeho kvalita – Dana Áčová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Dana Áčová

Bachelor's thesis

Život seniorov a jeho kvalita

Seniors Life and its Quality

Abstract: In the theoretical part, we give today's busy teme, which is old age, aging and its correlation to quality of life of seniors. Our goal was to bring knowledges, facts, personal insights, inspiration and feelings of aging people, accompanying a man in his adulthood and then old age and through life. We closer, specifed the modalities of action in the seniors home, retirement clubs and institutional care for seniors. In the part of theory we impact a domestic environment and retirement homes for seniors personality,their survival possibilities for active aging. Empirical part is concerned with detailed analysis and interpretation of its own survey, whereby our goal was to determine and compare the quality of life of seniors in retirement homes and elderly at home. Empirical part often spreads mentioned theoretical knowledge of empirical research, based on the characteristics survey methods, samples, analysis and verification of assumptions

Abstract: V teoretickej časti sme sa venovali frekventovanej téme dnešnej doby, ktorou je staroba, starnutie a jej koreláciou na kvalitu života seniorov. Cieľom našej práce bolo priniesť poznatky , fakty, osobné postrehy , inšpirácie a pocity z oblasti starnutia ľudí, ktoré sprevádzajú človeka v jeho dospelosti a potom až cez tretí vek života. Bližšie sme špecifikovali možnosti aktivít seniorov v domácom prostredí, kluby dôchodcov a inštitucionálnu starostlivosť o seniorov. Časť teórie venujeme vplyvu domáceho prostredia a domovov dôchodcov na osobnosť seniorov, možnostiam aktívneho prežívania ich staroby. V empirickej časti sa zaoberáme podrobnou analýzou a interpretáciou vlastných výsledkov prieskumu, prostredníctvom ktorého našim cieľom bolo zistiť a porovnať kvalitu života seniorov v domovoch dôchodcov a seniorov v domácom prostredí. Empirická časť rozširuje uvedené teoretické poznatky o empirický prieskum, opierajúci sa o charakteristiku prieskumných metód, výberového súboru, analýzu a overovanie predpokladov

Keywords: senior, senility, senescence, life quality, life quality indicators, social services institutions assigned to seniors

Keywords: Senior, starnutie, staroba, kvalita života, indikátory kvality života, zariadenia sociálnych služieb určené seniorom

Language used: Slovak

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: Martina Mojtová
  • Reader: Anna Petřková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
PDF PDF

Other references 


Go to top | Current date and time: 14. 12. 2017 16:15, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz