Theses 

Interpretace práva na život ve světle soudních rozhodnutí. Filosoficko-právní analýza problému – Mgr. Tereza Cahlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Tereza Cahlová

Diplomová práce

Interpretace práva na život ve světle soudních rozhodnutí. Filosoficko-právní analýza problému

The Interpretation of Right to Life in the Jugments. Philosophical and Legal Analysis of the Problem

Anotace: Cílem mé diplomové práce je analýza výkladu práva na život jako základního lidského práva, jehož hodnota je zpochybňována v důsledku rozvoje biomedicínských technologií. Bude provedena kritická rekonstrukce za účelem dokázat, že právo má reflektovat život nejen jako biologickou, ale i sociální kategorii. Práce se skládá z pěti částí. První z nich se zabývá vymezením základních pojmů, jako jsou lidská práva a právo na život. V další části budou nastíněny problematické aspekty práva na život ve světle biomedicínských technologií, jako třetí budou ve stručnosti představeny vybrané rizikové biomedicínské technologie. V závěru dojde k rozboru příslušné právní úpravy a zhodnocení soudních rozhodnutí se zaměřením na zachycení judikaturního významu práva na život, lidského života a nenarozeného života. Bude krátce prezentována metodika soudcovského rozhodování v této oblasti.

Abstract: The aim of my thesis is to analyse interpretation of the right to life as a fundamental right in the context of biomedical technologies. This diploma thesis is focused on biomedical threats to the right to life. A critical reconstruction is performed to prove that law should reflect life not only as a biological, but also a social category. The thesis is divided into five chapters. The first chapter defines key terms such as human rights, right to life. Second chapter explores problematic aspects of the right to life in the light of biomedical technologies, the third briefly introduces selected some controversial biomedical technologies. The final two chapters deal with relevant legislation and case law, with an emphasis on interpretation of the right to life, human life and unborn life. Methodology of judicial decision in this area is also presented.

Klíčová slova: právo na život, život, počátek života, právní subjektivita, biomedicínské technologie, instrumentalizace člověka, embryo, lidská důstojnost, right to life, beginning of life, legal personality, biomedical technologies, instrumentalization of human, human´s dignity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz