Theses 

Orientační diagnostika jazykové a komunikativní kompetence dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Bc. Markéta HECZKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta HECZKOVÁ

Diplomová práce

Orientační diagnostika jazykové a komunikativní kompetence dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Tentative diagnosis of linguistic and communicative competence of children/pupils with special needs

Anotace: V této diplomové práci se zabývám orientační diagnostikou jazykové a komunikativní kompetence dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V první kapitole teoretické části se věnuji diagnostice, vymezila jsem základní pojmy, metody a druhy diagnostiky a zaměřila se na speciálně pedagogickou diagnostiku. Ve druhé kapitole se zabývám jazykovou a komunikační kompetencí. Charakterizovala jsem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a část kapitoly je zaměřena na ontogenetický vývoj řeči a charakteristiku jazykových rovin. Poslední kapitola pojednává o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami a vzhledem ke složení výzkumného vzorku je věnována mentální retardaci a vybraným poruchám autistického spektra. Cílem praktické části bylo zjistit úroveň komunikační kompetence dětí předškolního věku ve vybraných oblastech. Tato orientační diagnostika byla podkladem pro porovnání zjištěné úrovně dílčích způsobilostí s očekávanými výstupy stanovenými RVP PV v podoblasti Jazyk a řeč. Zvolila jsem kvantitativní výzkum a výsledky jsem vyhodnotila pomocí grafů.

Abstract: In this diploma thesis I am concerned with tentative diagnostic of lingustic and communicative competence of children/pupils with special educational needs. In the first chapter of the theoretical part I attend to diagnostic, I specified basic terms, methods and kinds of diagnostics and I aimed at special pedagogic diagnostic. In the second chapter I am concerned with linguistic and communication competence. I described The Framework Educational Programme for preschool education. The part of this chapter is aimed at ontogenetic development of speech and description of linguistic levels. The last chapter deals with children with special educational needs and in reference to the constitution of observational sample is dedicated to mental retardation and selected disabilities of autism spectrum. The aim of the practical part was to find out the level of communication competence of preschool children in the selected areas. This tentative diagnostic was the basis of comparison of detected levels of particular competences with anticipated outputs apointed by The Framework Educational Programme for preschool education in the part Language and Speech. I chose the quantitative research and outputs were analysed by graphs.

Klíčová slova: Diagnostika, diagnóza, orientační diagnostika, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, komunikativní kompetence, ontogenetický vývoj řeči, jazykové roviny, mentální retardace, poruchy autistického spektra

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30763 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HECZKOVÁ, Markéta. Orientační diagnostika jazykové a komunikativní kompetence dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:32, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz