Theses 

Anémie se zaměřením na mikrocytární anémie – Eliška REMTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Eliška REMTOVÁ

Bakalářská práce

Anémie se zaměřením na mikrocytární anémie

Anaemia focusing on microcytic anaemia

Anotace: Tématem mé bakalářské práce je anémie se zaměřením na mikrocytární anémie. V úvodu popisuji pouze obecná fakta týkající se tohoto onemocnění, dále se zabývám pouze anémií mikrocytární. V samostatné teoretické části popisuji jednotlivé druhy. Sideropenická anémie neboli anemie z nedostatku železa je vůbec nejčastějším typem. Celosvětově se vyskytuje až u 1/3 obyvatelstva v rozvojových i rozvinutých zemí. Dále popisuji druhou nejčastější anémii chronických chorob a na závěr vzácnější talasemii. V praktické části se věnuji analýze získaných dat. Nejprve jsem hodnotila výsledky krevních obrazů u pacientů, kteří byli vyšetřeni během jednoho měsíce na oddělení Klinické hematologie Nemocnice České Budějovice a.s. Vyhodnocení vzorků se provádí na automatizovaném hematologickém analyzátoru Unicel DxH 800 Beckman Coulter. Z celkového počtu 7664 vyšetřených jsem zjišťovala frekvenci anemických a následně mikrocytárně anemických pacientů. U 28% ze všech pacientů byla potvrzena mikrocytární anémie. Dále jsem se zaměřila na hodnocení parametrů železa, transferinu a feritinu, které se stanovují na analyzátoru Advia. Potřebná data jsem získala na oddělení Klinické chemie. Nejdůležitější bylo zjistit, kolik z mikrocytárních pacientů bylo vyšetřeno na deficit železa. Výsledná hodnota činila pouze 18% takto vyšetřených pacientů. Následně jsem vyhledala, kolik z tohoto počtu, bylo dovyšetřeno na transferin a feritin. U mnoha pacientů tyto hodnoty zcela chyběly, tak nebylo možné určit přesný počet. Z těchto všech zjištěných parametrů jsem mohla na konci vyhodnotit, kteří pacienti trpěli jakou anémií. Nejvíce se vyskytovala anémie chronických chorob a byla zjištěna u 24 pacientů. Sideropenickou anémií trpělo pouze 11 vyšetřovaných.

Abstract: The theme of my bachelor thesis is focused on the anemia, especially microcytic anemia. The introduction describes only the general facts about this disease and further focuses only on the microcytic anemia. Every single type is described in the separate theoretical part. Iron deficiency anemia or anemia caused by the lack of iron is the most common type at all. It occurs in up to one third of the population in developing and also developed countries all over the world. I describe the second most common chronic disease anemia as well and then rarer thalassemia at the end of this paper. The practical part is devoted to analyze all of the collected data. At first the results of blood counts of the patients, who were examined by the Department of Clinical Hematology at the Ceske Budejovice Inc. hospital, are evaluated. The evaluation is performed on an automated hematology analyzer Unicel DxH 800 Beckman Coulter. I had examined the frequency of an anemic and subsequently microcytic patients from a total of 7,664 tested patients. The resulting number with this anemia was 28%. I had also focused on the evaluation of iron, transferrin and ferritin parameters which are determined on the analyzer ADVIA. I gained the necessary data at the Department of Clinical Chemistry of Ceske Budejovice Inc. hospital. The most important goal was to determine how many of microcytic patients were tested for iron deficiency. The resulting number was only 18% examined patients in this way. Then I had looked up how many of these patients were subsequently examined to transferrin and ferritin. There were many patients who were completely missing the results of these tests, so it was not possible to determine the exact number. Based on all these detected parameters I could evaluate the patients, who suffered the anemia and which type they suffered. The anemia of chronic disease was the most often type and it was found in 24 patients. The iron deficiency anemia suffered only 11 of the examined patients.

Klíčová slova: Mikrocytární anémie, Sideropenická anémie, Anémie chronických chorob, železo, transferin, feritin

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Ivan Vonke

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46918 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

REMTOVÁ, Eliška. Anémie se zaměřením na mikrocytární anémie. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:25, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz