Natálie Wurstová

Diplomová práce

Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč

Measurement and Shift Assessment of Kotouč Quarry Ending Slope
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce bylo sledování svislých a vodorovných pohybů závěrného svahu lomu Kotouč ve Štramberku. Princip měření zůstává nezměněn od prvního měření v roce 2000 až po 18. měření v roce 2016. A to z důvodu porovnávání hodnot. Při polohovém měření se vychází ze základního čtyřúhelníku, který tvoří body 712, 713, 743 a 744, stabilizované na 7. etáži lomu. Pro výšková měření se vychází …více
Abstract:
The subject of my thesis was to investigate the vertical and horizontal movements of the closing slope of ,,Kotouč" quarry in Štramberk. The measuring principle remains unchanged from the first measurement in 2000 to the 18th of measurement in 2016. And that´s because of comparing values. When measuring the positional coordinates of points starting from a basic rectangle that is formed by four points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Novosad
  • Oponent: Václav Mikulenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava