Theses 

Primární prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole – Bc. Hana Cejpková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Cejpková

Bakalářská práce

Primární prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole

Primary Prevention of Socio-Pathological Phenomena in Kindergarten

Anotace: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na primární prevenci sociálně patologických jevů v mateřské škole. V rámci bakalářské práce byl připraven a v mateřské škole realizován preventivní blok na vybraný sociálně patologický jev, konkrétně tedy na šikanu. Cílem bakalářské práce bylo vyzkoumat vliv tohoto bloku na děti předškolního věku. Práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola je věnována sociálně patologickým jevům, tento pojem je zde teoreticky vymezen, dále jsou v této kapitole blíže popsány vybrané sociálně patologické jevy, které mohou ohrožovat děti a mládež. Druhá kapitola je věnována primární prevenci, nejprve jsou zde blíže vymezeny pojmy prevence a primární prevence, čtenář je zde rovněž seznámen s možnými vykonavateli primární prevence a s primární prevencí v prostředí mateřské školy. Třetí kapitola je věnována výzkumnému šetření, kde je zkoumán vliv preventivního bloku na děti předškolního věku. Tento preventivní blok se zaměřuje na vybraný sociálně patologický jev, konkrétně na problematiku šikany. Výzkumné šetření je kvalitativního charakteru a zkoumá, zda primární prevence se zaměřením na problematiku šikany zvýší informovanost dětí předškolního věku o problematice šikany a ovlivní přístup dětí k této problematice.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the primary prevention of socio-pathological phenomena in the kindergarten. The thesis also includes a preventive program concerning a particular socio-pathological phenomenon, namely bullying. The program was implemented in the kindergarten and its impact on children of the pre-school age was examined. The thesis is divided into three parts. The first chapter deals with socio-pathological phenomena. The term is theoretically defined here. Furthermore, selected socio-pathological phenomena that may endanger children and young people are described more closely in this chapter. The second chapter deals with primary prevention. Firstly, the terms regarding prevention and primary prevention are defined. Secondly, possible practitioners of primary prevention and primary prevention in the kindergarten environment are introduced. The last chapter contains a research examination concerning the influence of the preventive program on children of the pre-school age. This preventive programme is focused on the particular socio-pathological phenomenon, namely bullying. It is a qualitative research which examines whether primary prevention focusing on the issue of bullying may raise children’s awareness of the matter and influence their attitude towards it.

Klíčová slova: sociálně patologické jevy, šikana, primární prevence, preventivní blok, předškolní vzdělávání, socio-pathological phenomena, primary prevention, preventive program, pre-school education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michaela Fialová
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz