Theses 

OPTIMIZATION OF COSTS AND PRODUCT PROFITABILITY USING WHAT-IF ANALYSIS IN RECIPROCAL COST ALLOCATION MODEL – Peter Fedoročko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Peter Fedoročko

Bakalářská práce

OPTIMIZATION OF COSTS AND PRODUCT PROFITABILITY USING WHAT-IF ANALYSIS IN RECIPROCAL COST ALLOCATION MODEL

Optimalizácia nákladov a profitability produktov využitím what-if analýzy v recipročnej alokačnej aplikácii

Anotace: Práca je zameraná na jednu z najdiskutovanejších oblastí manažérskych informačných systémov súčasnosti -- Corporate Performance Management. Nesnaží sa však o detailný výklad danej témy, naopak orientuje sa na špecifickú problematiku integrácie jedného z kľúčových riešení nákladového a manažérskeho účtovníctva -- nákladovej alokácie, do prostredia nástrojov Performance Management. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť je venovaná vymedzeniu termínu Corporate Performance Management, jeho umiestneniu v architektúre Business Intelligence nástrojov ako aj identifikácii dôvodov pre jeho implementáciu s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu. Z troch základných pilierov Performance Management je najväčšia pozornosť venovaná analytickej časti umožňujúcej vykonávanie tzv. what-if analýz. Nákladovej alokácií je venovaná časť identifikujúca hlavné prínosy jej implementácie v podobe optimalizácie a minimalizácie výdajov rovnako ako zdôvodnenie jej nasadenia v bankovom sektore. Praktická časť dokumentuje jednotlivé fázy projektu implementácie analytického riešenia nákladovej alokácie vo fiktívnej banke, pričom kľúčová časť je venovaná hlavne architektúre a návrhu riešenia výpočtového jadra. Záver práce popisuje implementáciu celého riešenia v nástroji IBM Cognos TM1, pričom doraz je kladený na využitie pokročilej funkcionality a vysvetlenie implementačných metód. Kľúčové slová:

Abstract: Thesis is focused on one of the most discussed area of Management Information Systems currently -- Corporate Performance Management. It does not aim on detail explanation of theme itself, but orientate to specific problematic of setting key solution of managerial accounting -- cost allocation, to the Performance Management systems. Thesis is divided into theoretical and practical part. First part is devoted to Corporate Performance Management definition, its placement in architecture of Business Intelligence devices as well as reasoning for its implementation considering current economical situation. From the main three pillars of Performance Management is major attention dedicated to analytical part enabling execution of what-if analyses. Part devoted to cost allocation identifies contributions of its implementation in optimization and minimization of expenditures as well as offers reasons for using them in bank sphere. Practical case study documents particular project phases of implementation of cost allocation analytical solution in fictive bank, while major section is dedicated to architecture and design part of the calculation engine. Project is concluded with description and explanation of advanced implementation techniques and methods in IBM Cognos TM1 software.

Klíčová slova: IBM Cognos TM1, Nákladová alokácia, What-if analýzy, Corporate Performance Management

Keywords: IBM Cognos TM1, Cost Allocation, What-if analysis, Corporate Performance Management

Klíčová slova: IBM Cognos TM1, Nákladová alokácia, What-if analýzy, Corporate Performance Management

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Ondřej Bothe

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21573


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz