Hynek Malecký

Bachelor's thesis

Kompostovací technologie

Composting technology
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá různými druhy kompostovacích technologií, které jsou v současné době používány na území České republiky, ale také v zahraničí. Hnojením zemědělské půdy dochází nejen ke zvýšení produktů z výroby, ale také ke zlepšení kvality zeminy. Cílem práce je popsat způsoby kompostování a moderní technologie, které jsou k tomu využívány. Dále seznámit s legislativou v dané oblasti a …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with various types of composting technologies that are currently used in the Czech Republic but also abroad . Fertilization of agricultural land is not only to increase the production of products , but also to improve the quality of soil. The aim is to describe the methods of composting and modern technologies that are used to Furthermore familiar with the legislation in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: Barbora Lyčková
  • Reader: Markéta Bouchalová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů

Theses on a related topic