Theses 

Politika zaměstnanosti v okrese Rokycany – Bc. Iveta Šimanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Šimanová

Diplomová práce

Politika zaměstnanosti v okrese Rokycany

The employment policy in the district of Rokycany

Anotace: Cílem práce je analyzovat politiku zaměstnanosti v okrese Rokycany, vývoj nezaměstnanosti v posledních letech a popsat také důsledky nezaměstnanosti na člověka bez práce. Ve své práci na politiku zaměstnanosti nahlížím z jiného úhlu pohledu, než je obvyklé. Přiblížím možnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako způsobu řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v návaznosti na úřady práce. Při zpracování návrhů řešení nezaměstnanosti se ve své práci také zabývám pohledem potenciálních zaměstnavatelů v regionu na politiku zaměstnanosti, v kontextu nabídky a poptávky po kvalifikované pracovní síle a zaměřuji se na disproporce mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, která je důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti některých kategorií uchazečů o zaměstnání. Jedním z hlavních přínosů diplomové práce je popsání souvislostí, jak nezaměstnanost ovlivňuje politika zaměstnanosti v regionu a uvedení příkladů dobré praxe. Hlavním zjištěním při zpracování této práce je názor a pohled na využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak mohou ovlivnit nezaměstnanost v regionu, a jaké je využívání projektů ESF v oblasti zaměstnanosti danými zaměstnavateli v regionu. V diplomové práci jsou také uvedeny statistiky nezaměstnanosti okresu Rokycany v porovnání v rámci Plzeňského kraje i celé ČR a popsána situace na trhu práce v kontextu ČR. Diplomová práce je řešena nejen v teoretické rovině politiky zaměstnanosti, ale i praktickou aplikací politiky zaměstnanosti na příkladu vybraného regionu Rokycany. Výsledky této práce umožňují analyzovat politiku zaměstnanosti v okrese Rokycany a posoudit situaci z více možných úhlů pohledu.

Abstract: The aim of my thesis is to analyse the employment policy in the district of Rokycany, the development of unemployment over recent years and also to describe the effects of unemployment on jobless people. This thesis considers employment policy from an unusual point of view. In it I focus on the possibilities of an active employment policy as a way of solving long term unemployment with regards to labor offices. Elaborating on alternative solutions for unemployment I also consider the regional employer´s potential opinion on the employment policy, all in the context of supply and demand for the qualified workforce and I also focus on the disparity between supply and demand in the labor market which is a consequence of long term unemployment among certain categories of jobseekers. One of the main merits of this thesis is its description of the influence of employment policy in the region on unemployment while giving examples of good practice. The main finding of this thesis lies in opinion and attitude toward the utilisation of the tools of active employment policy and in the presentation of the utilisation of ESF projects in employment by specific employers in the region. Unemployment statistics in the Rokycany district are mentioned in comparison to those of the Pilsen Region as well as the Czech Republic as a whole while there is a description of the situation on the labor market in the context of the Czech Republic. The thesis addresses not only theoretical aspects of employment policy, but also the practical application of employment policy by taking the selected region of Rokycany as an example. The results of this study allow for the analysis of the employment policy in the district of Rokycany and for the assessment of the situation from a variety of possible points of view.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, zaměstnanost, trh práce, úřad práce, vzdělávání, rekvalifikace, politika zaměstnanosti, poptávka, nabídka. Unemployment, employment, labour market, Jobcentre, education, retraining, employment policy, demand, supply.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz