Theses 

Absolvování individuální odborné praxe – Marek Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Marek Novák

Bakalářská práce

Absolvování individuální odborné praxe

Individual Professional Practice in the Company

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis tvorby portálového řešení založené na platformě Liferay Portal s cílem popsat technologie použité při vývoji reálného projektu a poskytnout čtenáři přehled o základní konfiguraci jednotlivých technologií. V úvodu práce je uveden současný stav informačního systému a důvod přechodu na novější platformu. Další část se zabývá jednotlivými technologiemi použitými při vývoji softwarového řešení a na závěr práce je rozebrána vybraná část z projektu s poskytnutými snímky z~obrazovky. U každé ukázky je popsán postup při její tvorbě s vysvětlením jednotlivých částí zdrojového kódu.

Abstract: This bachelor thesis is focused on description of creating portal solution based on Liferay Portal with the goal to describe technology used in development of the real project and provide some overview to the reader about basic configuration of the technologies. Current state of the information system and the reason to migrate to new platform are mentioned at the beginning of the thesis. In the next part there is the overview of used technologies in software development and chosen part of the project with some screenshots is described in detail in the final part. At the every example there is described approach with its explanation of piece of the source code.

Klíčová slova: webová aplikace, Liferay Portal, JSF, PrimeFaces

Keywords: web application, Liferay Portal, JSF, PrimeFaces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Dvorský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 17:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz