Theses 

Osobní pohoda a životní styl studentů VŠ pracujících v noci – Bc. Anna Kupková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Kupková

Master's thesis

Osobní pohoda a životní styl studentů VŠ pracujících v noci

Well-being and lifestyle of university students working at night

Anotácia: Diplomová práce se zabývá problematikou noční práce a jejího vztahu k životnímu stylu a osobní pohodě. Cílem práce je důkladné zmapování osobní pohody (včetně jejích jednotlivých dimenzí) a životního stylu studentů, kteří si ke studiu přivydělávají noční prací. Hlavní úkol práce spočívá v nalézání vztahů mezi těmito proměnnými. Teoretická část shrnuje současné základní poznatky z oblasti spánku, cirkadiánních rytmů, osobní pohody a životního stylu. Souvislost mezi nočním zaměstnáním a vybranými faktory je ověřována statistickými postupy, které srovnávají získaná data výzkumné a porovnávací skupiny (N = 162). Ke sběru dat byl použit dotazník vlastní konstrukce spolu s dotazníkem Scales of Psychological Well-Being. Z výsledků vyplývá, že mají studenti pracující v noci výraznější tendenci ke konzumaci většího množství i druhů kofeinových a alkoholových nápojů, jejich strava je méně pravidelná a častěji se jim stává, že déle než 24 hodin nespí. Jejich sportovní aktivita a čas věnovaný duševní hygieně je oproti porovnávací skupině také omezen. Tito jedinci jsou častěji nemocní, vykazují nižší subjektivní spokojenost s vlastním zdravotním stavem a ve více případech se u nich vyskytují spánkové problémy a tendence k rychlé unavitelnosti. V oblasti osobní pohody dosahují nižších skórů nejen v celkové úrovni osobní pohody, ale také v dimenzích pozitivní vztahy s druhými, zvládání prostředí, sebepřijetí a osobní růst.

Abstract: The master thesis deals with the issue of night work and its relation to lifestyle and well-being. The aim of the thesis is a detailed survey of well-being (including its dimensions) and lifestyle of students who study during the day and earn money at night. The main goal of the thesis consists in finding relationships between these variables. The theoretical part summarizes the current basic knowledge in the field of sleep, circadian rhythms, well-being and lifestyle. The association between night work and selected factors was verified by statistical methods comparing data obtained from research and comparison group (N = 162). The data were collected by using a questionnaire of our own design and Scales of Psychological Well-Being. The results show that students working at night have tendency to consume larger quantities and different types of caffeinated and alcoholic beverages, their eating habits are less regular and it is more frequent that they do not sleep more than 24 hours. Their sports activities and time devoted to mental hygiene is also limited. These individuals are more often ill, they are less satisfied with their own health and they also have sleep problems and tendency to rapid fatigue. In the area of well-being, they achieve lower scores not only in the overall level of well-being, but also in the dimension of positive relations with others, environmental mastery, self-acceptance and personal growth.

Kľúčové slová: noční práce, spánek, cirkadiánní rytmy, osobní pohoda, životní styl, nightwork, sleep, circadian rhythms, well-being, lifestyle

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 4. 2019 18:40, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz