Jan Prášek

Bachelor's thesis

Zpřístupnění mapového serveru Olomouckého kraje jako WMS služby

WMS Service for Olomouc Regional Authority
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je zpřístupnit mapový server Olomouckého kraje jako WMS sluţbu pomocí Open Source nástrojů. Teoretická část práce pojednává o WMS sluţbě a UMN MapServeru. Praktická část se zabývá vývojem skriptu, který dokáţe komunikovat s mapovým serverem Olomouckého kraje jako sluţba WMS, vytvořením xml dokumentu GetCapabilities slouţícího jako metadata dané sluţby a následné zpřístupnění …more
Abstract:
The topic of the thesis is to make the map server of Olomouc region accesible as WMS service through Open source tools. Theoretical part of the thesis describes WMS service and UMN mapserver. Practical part develops the script which communicateswith map server of the Olomouc region as WMS service, through creating xml document serving as metadata for the service and consequently to make the service …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Jan Růžička
  • Reader: Michal Šeliga

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava