Dominik Šťastný

Bakalářská práce

Analýza mechanismu přední nápravy vozidla z hlediska kinematiky řízení

The Front Axle Mechanism Analysis From the Kinematic Point of View
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanismu přední nápravy vozidla z hlediska kinematiky řízeni. Postup řešení spočívá ve vytvoření vhodných geometrických rovnic a následného matematického modelu, na kterém je možné sledovat chování mechanismu při pohybu volantem. Použitím vhodných optimalizačních metod hledám vhodné rozměry částí řízení, abych dosáhl výsledku, kdy se prodloužené osy zatáčejících …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the front axle mechanism analysis of the vehicle from the point of view of the kinematics of control. The solution is based on the creation of suitable geometric equations and a subsequent mathematical model on which to monitor the behavior of the mechanism when moving the steering wheel. Using suitable optimization methods, I search for the appropriate dimensions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří Podešva
  • Oponent: Alena Bilošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava