Jana Sejdová

Diplomová práce

Příčiny a ekonomické a právní důsledky padělání a pozměňování peněz

The Causes and Economic and Legal Consequences of Counterfeiting and Forgery of Money
Anotace:
Cílem této diplomové práce byla analýza příčin a ekonomických a právních důsledků padělání a pozměňování peněz. Dále pak ze zjištěné analýzy porovnat současné nástroje, které slouží k minimalizaci této trestné činnosti a navrhnout další opatření, která by mohla vést k odstranění padělání a pozměňování peněz. Práce je strukturována do několika kapitol. V první kapitole je popsána definice peněz, jejich …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze the causes and economic and legal consequences of counterfeiting and forgery of money. Furthermore, the findings of the analysis to compare the current tools that are used to minimize these crimes and to propose further measures, which could lead to the elimination of counterfeiting and forgery of money. The work is divided into several chapters. The first chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Bohuslav Halfar
  • Oponent: Tomáš Hulva

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání