Bc. Nikola Ilečková

Bakalářská práce

Politické strany a historická paměť. Hodnocení role politických stran na komunální úrovni z generační perspektivy

Political parties and historical memory. The role of political parties on local level from generational perspective
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje rozdíly ve volebním chování na komunální úrovni v České republice mezi dvěma různými generacemi pomocí metody focus groups. V textu budou podrobně představeny dva výzkumné přístupy k této problematice. Dále bude popsán výběr případu, sestavení a průběh focus groups, na základě kterých byly obě tyto teorie ověřovány. V práci bude zhodnoceno, nakolik se mezi sebou lišily odpovědi …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses differences in voting behaviour at the municipal level in the Czech Republic between two generations using the method of focus groups. In the text will be presented two research approaches to this issue. As next will be described case selection, compilation and process of focus groups under which were both theories tested. In the study will be evaluated how varied was responses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií