Theses 

Kliment Čermák - Jan Hellich - Albín Stocký - představitelé českého muzejnictví přelomu 19. a 20. století – Bc. Jolana Šanderová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / Museology

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Jolana Šanderová

Master's thesis

Kliment Čermák - Jan Hellich - Albín Stocký - představitelé českého muzejnictví přelomu 19. a 20. století

Kliment Čermák - Jan Hellich - Albín Stocký - Representatives of the Czech Museum Science at the Turn of the 19th and the 20th Centuries

Abstract: RESUMÉ Tato práce se zabývá třemi představiteli českého muzejnictví přelomu 19. a 20. století Klimentem Čermákem, Janem Hellichem a Albínem Stockým. Výchozími kapitolami jsou tu medailony věnované těmto třem jednotlivcům, které mapují okruhy jejich zájmů se zvláštním zřetelem na jejich působení v muzejních spolcích, muzeích, regionálním vlastivědném bádání, archeologii, popř. ve Svazu čs. muzeí. Kliment Čermák ( 1852 v Čáslavi -1917 tamtéž) byl jedním z posledních českých polyhistorů. Občanským povoláním učitel, ale působil i jako historik, archeolog, numismatik a činovník ve spolku Včela Čáslavská. Je považován za našeho nejvýraznějšího průkopníka v oboru muzejnictví a muzeologie. Jako historik se věnoval důležitým lokalitám, osobnostem i událostem v regionu. Jeho archeologické výzkumy se dotkly nejdůležitějších lokalit v regionu a nálezy z nich pocházející jsou dodnes důležitou součástí sbírek čáslavského muzea. Jeho numismatická práce vyústila v rozsáhlé dílo Mince království českého za panování rodu Habsburského od r.1526, které se stalo na dlouho dobu základní příručkou pro muzea i české sběratele. Jako první u nás použil termín muzeologie a stejně tak jako první u nás se věnoval v této oblasti otázkám teoretickým a metodickým. Založil, řídil a vydával první muzeologický časopis u nás, a to Věstník českoslovanských museí a spolků archeologických. Jan Hellich, PhMr. (1850 v Poděbradech -1931 tamtéž), občanským povoláním lékárník se významně zasloužil o založení městského muzea v Poděbradech, a jeho nemalá soukromá sbírka se stala stavebním kamenem této instituce. Zajímal se o regionální dějiny, archeologii, numismatiku a přírodní poměry Poděbradska. Zpracoval obrovské množství archivních písemností, z nichž vycházel při psaní jednotlivých statí z historie kraje. Jeho plánované rozsáhlé dílo Paměti města a bývalého panství poděbradského však nevyšlo. Jako archeolog byl uznávaným členem tzv. Píčovy družiny a archeologicky prozkoumal a také zhodnotil řadu archeologických lokalit v regionu. Díky své dlouholeté praktické činnosti ve výše uvedených oblastech a teoretickým zkušenostem z oblasti regionálního muzejnictví se v roce 1919 při vzniku Svazu čs. muzeí stal jeho předsedou. Albín Stocký, univ. Prof. Ing. PhDr. (1876 v Praze -1934 tamtéž), původně vystudovaný cukrovarnický chemik se po několika málo letech praxe v cukrovarech začal věnovat také archeologii. Tento jeho nový zájem se prohloubil zejména za jeho působení v cukrovaru ve Skřivanech nedaleko Nového Bydžova. V Novém Bydžově se zapojil také do činnosti místního muzejního spolku a stal se jeho jednatelem. Po Píčově smrti byl doporučen univerzitní školou na místo správce pravěkého oddělení Národního muzea. Zde se stal adjunktem, posléze kustodem a nakonec ředitelem prehistorického oddělení. Při příchodu do Prahy, kdy se stal vlastně muzejním pracovníkem z povolání se zároveň přihlásil ke studiu archeologie a historie na FF UK. V roce 1920 dosáhl doktorátu a posléze byl habilitován, v roce 1929 se stal řádným profesorem na UK a definitivně odešel z Národního muzea. Jako archeolog prováděl výzkumy na mnohých lokalitách Čech, za jeho stěžejní archeologickou publikaci je považována kniha Pravěk země České: I. díl Věk kamenný, který je však bohužel jen částí původně zamýšleného díla. Kromě zásluh o péči a rozšiřování sbírek NM tkví jeho přínos pro muzejní práci v jeho dlouholeté činnosti ve Svazu čs. muzeí a především ve vydání příručky Konzervace muzejních předmětů Hodnotíme-li přínos těchto osobností pro naše muzejnictví, každá z nich přispěla k rozvoji našich muzeí svým dílem. Kliment Čermák

Abstract: se v nevyšší možné míře, kterou mu dovolovala doba a podmínky zasloužil o formulování teoretických základů muzeologie jako oboru a rozšiřování těchto tezí mezi pracovníky regionálních muzeí. Jan Hellich se neprofiloval jako teoretik muzeologie, jeho přínos však tkví v obrovském množství práce, kterou vykonal k poznání regionu a budování místního muzea a jeho působení jako předsedy ve Svazu čs.muzeí. Albín Stocký se pak jako jediný z těchto tří stal muzejníkem profesionálem. Jeho prvořadým činem se však stala příručka Konservace muzejních předmětů a činnost ve Svazu čs. muzeí, zejména pořádání kurzů pro kustody muzeí.

Abstract: Résumé This work is devoted to three representatives of the Czech museum industry at the turn of 19th and 20th centuries Kliment Čermák, Jan Hellich and Albín Stocký. Introductory chapters, which include profiles of these three individuals, map their areas of interests paying special attention to their engagement in museum associations, museums, regional history and geography research, archaeology or, as the case may be, in the Union of Czechoslovak Museums. Kliment Čermák (1852 in Čáslav -1917 in the same place) was one of the last Czech polyhistors. His civil profession was a teacher, but he also worked as a historian, archaeologist, numismatist and functionary in the society called Včela Čáslavská. He is considered as our most significant pioneer in the field of museum industry and museology. As the historian, he studied important localities, personalities and events relating to the region. His archaeological researches touched the most important localities in the region, and discoveries coming from these localities create an important part of collections of the Museum in Čáslav up to the present day. His numismatic activity resulted in an extensive work Coins of the Czech Kingdom under the Rule of the Habsburg Family from 1526, which became for a long time the basic handbook for museums and Czech collectors. In our country he was the first person, who used the term museology, and similarly he was the first person here, who was involved in theoretical and methodological issues in this area. He founded, managed and published the first museological magazine in our country, namely the Bulletin of Czech-Slavonic Archaeological Museums and Societies. Jan Hellich, PhMr. (1850 in Poděbrady -1931 in the same place), who was a pharmacist by his civil profession, played an important role in foundation of the Municipal Museum in Poděbrady. His no small private collection became the building stone of this institution. He was interested in regional history, archaeology, numismatics and natural conditions of the Poděbrady region. He elaborated a quantity of archival documents, which served him as sources for writing individual articles about history of the region. However, his planned extensive work Memoirs of the Town and Former Domain of Poděbrady was not published. As the archaeologist, he was a respected member of so-called Píčas company and he explored and also evaluated from the archaeological standpoint many archaeological localities in the region. Thanks to his long-time experience in above stated areas and theoretical knowledge in the field of regional museums, he became the chairman of the Union of Czechoslovak Museums at the time of its establishment in 1919. Albín Stocký, Prof. Ing. PhDr. (1876 in Prague -1934 in the same place) was originally a qualified sugar-making chemist. After a few years of practical experience in sugar factories he started to do archaeology as well. His new interest deepened especially during his work in the sugar factory at Skřivany near Nový Bydžov. In Nový Bydžov, he also joined the local museum society and became its secretary. When Píča died, he was recommended by the university to take the post of the keeper of the prehistoric department at the National Museum. Here, he became an assistant, later custodian and finally director of the prehistoric department. Upon his arrival in Prague, he really became a professional museum worker. At the same time he enrolled for studies of archaeology and history at the Philosophical Faculty of Charles University. In 1920, he achieved the doctors degree and lastly he was habilitated, in 1929 he became a regular professor at Charles University and he definitively left the National Museum. As the archaeologist, he performed researches in many Czech localities. His main archaeological publication is the book called Prehistory of Czech Lands: Ist volume - Stone Age, which is, unfortunately, only a part of the originally intended work.

Abstract: In addition to his meritorious work connected with maintenance and enlargement of collections of the National Museum, his contribution to museum activities consists in his long-time work on behalf of the Union of Czechoslovak Museums and especially in publication of the handbook Conservation of Museum Artefacts. If we evaluate contributions of these personalities to development of our museums, each of them played his role. Kliment Čermák played an important role in formulation of theoretical principles of museology as a field of study and dissemination of these principles amongst regional museum workers at the highest possible degree allowed by the time and circumstances. Jan Hellich did not turn out to be a theoretic of museology, but his contribution consists in a large amount of work he carried out in order to learn the region and to build the local museum, and in his work as the chairman of the Union of Czechoslovak Museums. Albín Stocký was the only one from these three men, who became a professional museum worker. However, his principal merit was the handbook Conservation of Museum Artefacts and his activity in the Union of Czechoslovak Museums, especially organization of courses for museum custodians.

Keywords: Čermák, Hellich, Stocký, polyhistor, muzeologie, konzervace Čermák, polyhistors, museology, conservation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2006
  • Supervisor: Mgr. Pavel Holman

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 18:29, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz