Theses 

Posouzení školní zralosti dítěte při vstupu do 1. třídy základní školy – Bc. Kateřina Machálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Machálková

Diplomová práce

Posouzení školní zralosti dítěte při vstupu do 1. třídy základní školy

Assessment school maturity of the child entering the first of primary school

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na posouzení školní zralosti při vstupu do základního vzdělávání. Teoretická část obsahuje pět kapitol. Ty se zabývají charakteristikou dítěte v předškolním věku, problematikou školní zralosti a připravenosti, znaky školní zralosti, diagnostikou a odkladem povinné školní docházky. V empirické části práce je zpracováno samotné výzkumné šetření, které tvoří analýzy získaných dat od oslovených škol, které jsou porovnávány mezi jednotlivými údaji, které mají zmapovat, jaká je v současnosti úspěšnost zapisovaných dětí při zápisu do první třídy základní školy v Jihomoravském a Zlínském kraji. Výzkum prokázal rozdílné počty odkladů v jednotlivých školách a potvrdil skutečnost, že nezralých chlapců je u zápisu více, nežli dívek.

Abstract: This thesis focuses on the assessment school readiness at entry into primary education. The theoretical part contains five chapters. They deal with the characteristics of the child under school age, the problems school readiness and preparedness, signs school readiness, diagnostics and postponement of compulsory schooling. In the empirical part of the work is processed own research investigation that form the analyzing data obtained from the surveyed schools are compared between data to map out what is currently being written children's success in enrollment in the first class of primary school in Jihomoravský and Zlínský region. Research has proved different numbers of postponements in individual schools and confirmed that on registration are more of immature boys than girls.

Klíčová slova: School readiness, school diagnostic of the maturity, postponement of the school attendance, pedagogic-psychology intervention.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 01:01, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz