Ľubomír Kovalčík

Diplomová práce

Návrh zlepšení tvarového indexu (Si) finálního výrobku frakce 4/8 s použitím stávající technologie včetně ekonomického vyhodnocení a investiční návratnosti na provozovně Opatovice

The Proposal to Improve the Shape Index (SI) of the Final Product Fraction 4/8 with the Use Existing Technology, Including and Economic Assessment and Returns Investment in the Establishment Opatovice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnou na zlepšení tvarového indexu (Si) finálního výrobku frakce 4/8 s použitím stávající technologie na provozovně Opatovice. Dále se zabývá technickým, ekonomickým a ekologickým vyhodnocením navrženého řešení. Způsob změny řeší změnu sekundárního kuželového drtiče tak, abychom docílili zlepšení tvarového indexu (Si) na sekundárním stupni drcení. Jako nejvhodnější se jeví …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a proposal to improve the shape index (SI) of the final product fraction 4/8 with the use of an existing technology in Opatovice. It also deals with technical, economic and ecological evaluation of proposed solutions. The method addresses the changes in secondary cone crusher to achieve the improvement of shape index (Si) in the secondary stage of crushing. Cone crusher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Martin Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava