Theses 

Vstup žáka s vývojovou dysfázií do základního vzdělávání – Bc. Leona Todtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Leona Todtová

Bakalářská práce

Vstup žáka s vývojovou dysfázií do základního vzdělávání

Pupil with Developmental Language Disorder entering the Primary School

Anotace: Tématem této bakalářské práce je popis vstupu žáka s vývojovou dysfázií do základního vzdělávání. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část, která se skládá ze dvou kapitol, popisuje terminologii týkající se vývojové dysfázii a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kam žáci s narušenou komunikační schopností patří. Druhá část práce se zabývá výzkumným šetřením. Pro zpracování práce byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Ta byla provedena formou případové studie, která popsala vývoj chlapce od jeho narození až po současnost. Výzkum se zaměřil na popis komunikační schopnosti chlapce, která je ovlivněna projevy vývojové dysfázie, která byla chlapci diagnostikována před vstupem do základního vzdělávání.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is description of a pupil with developmental language disorder entering the primary school. The thesis is divided into two parts. Theoretical part, which consists of two chapters, describes terminology of developmental language disorder and the education of pupils with special educational needs where pupils with communication disability belong. The second part of the thesis deals with research. For processing this work was chosen method of qualitative research. This was done in the form of a case study that described the boy's development from his birth to the present. The research focused on the description of the boy's communication skills, which is influenced by the manifestations of developmental language disorder which was diagnosed to the boy before entering basic education.

Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami, vývojová dysfázie, případová studie, podpůrná opatření, speciálně pedagogická péče, pupil with special educational needs, developmental language disorder, case study, support measures, special pedagogical care

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 12:01, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz