Lubomír Pavlas

Diplomová práce

Aplikace teorie grafů v dopravě

Applied Graph Theory in Traffic Modelling
Anotace:
Ve své diplomové práci se budu zabývat návrhem zelené vlny libovolného počtu křižovatek. Každá křižovatka se řídí pomocí signálního plánu, který udává, kdy a v jakém pořadí se objeví na SSZ zelená. Signální plány jsem volil na základně své bakalářské práce z roku 2015. Aby byla zelená vlna efektivní, správná volba signálního plánu je nezbytně nutná. V druhé kapitole popíšeme teorii zelené vlny, dále …více
Abstract:
In my thesis I deal with the plan of the green wave of any number of ntersections. Each intersection is controled by a signaling plan that indicates when and in which order on the traffic lights appears green. I chose the signaling plans at the base of my bachelor thesis from year 2015. To make the green wave effective, the correct choice of the signaling plan is absolutely necessary. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Kovář
  • Oponent: Michal Dorda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.