Vladimír Polák

Diplomová práce

Polovodičový gama spektrometr Falcon 5000

Solid - state gamma spectrometer Falcon 5000
Anotace:
POLÁK, V. Polovodičový gama spektrometr FALCON 5000. Ostrava, 2012, 58 stran. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské v Ostravě. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová práce se zabývá metodikou měření polovodičovým gama spektrometrem FALCON 5000 a využitím přístroje v praxi. V teoretické části věnuji pozornost právním předpisům v oblasti radioaktivity …více
Abstract:
POLÁK, V. Solid-state gamma spectrometer FALCON 5000. Diploma thesis at the Security Engineering Fakulty of Mining and Technical University in Ostrava. 2012, 58 p., Contributor advisor of the diploma thesis doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. This diploma thesis inquires into the methodology of measuring with a solid-state gamma spectrometer FALCON 5000 and its practical exploitation. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Švec
  • Oponent: Eva Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku