Lukáš Pacas

Diplomová práce

Technické řešení využití odpadního tepla

Technical Solution of Waste Heat Utilization
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití odpadního tepla z kompresorů ve formě teplého vzduchu. Úvod práce pojednává o základní teorii využití odpadního tepla z kompresorů a další související teorii. Po popisu kompresorů a jejich provozu následuje část analýzy problému. Následuje návrh sběrného potrubí, ve kterém se vychází z příslušné literatury a toleruje stavební podmínky zázemí kompresorů …více
Abstract:
The thesis focuses on the issue of the use of waste heat from compressors in the form of warm air. The introduction deals with the basic theory of waste heat utilization and other related theory. The description of the compressors and their operation is followed by a part of the problem analysis. Following is the design of the manifold, which is based on the relevant literature and tolerates the construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Jiří Fries
  • Oponent: Martin Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava