Pavel Pustówka

Bachelor's thesis

Výkonové testování Network Intrusion Detection systémů

Performance Testing of Network Intrusion Detection Systems
Anotácia:
Tato práce obsahuje teoretický popis, implementaci a otestování systémů detekce vniknutí do počítačové sítě. Z této kategorie byly vybrány a analyzovány tři volně přístupné programy, Snort, Suricata a Bro. Teoretická část práce obsahuje obecný popis problematiky IDS systémů, dále se zaměřuje na popis tří výše vypsaných programů podrobně. V praktické části se v prvé řadě nachází implementace těchto …viac
Abstract:
This bachelor's thesis includes theoretical description, implementation and performance testing of intrusion detection systems (IDS) in a computer network. From this category were selected and analyzed three open source programs, Snort, Suricata and Bro. The theoretical part provides a general description of the IDS systems, and the next step is focused on the description of the three programs mentioned …viac
 

Kľúčové slová

IDS IPS Snort Suricata Bro DoS Útoky
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: Filip Řezáč
  • Oponent: Jakub Šafařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma