Pavel Pustówka

Bakalářská práce

Výkonové testování Network Intrusion Detection systémů

Performance Testing of Network Intrusion Detection Systems
Anotace:
Tato práce obsahuje teoretický popis, implementaci a otestování systémů detekce vniknutí do počítačové sítě. Z této kategorie byly vybrány a analyzovány tři volně přístupné programy, Snort, Suricata a Bro. Teoretická část práce obsahuje obecný popis problematiky IDS systémů, dále se zaměřuje na popis tří výše vypsaných programů podrobně. V praktické části se v prvé řadě nachází implementace těchto …více
Abstract:
This bachelor's thesis includes theoretical description, implementation and performance testing of intrusion detection systems (IDS) in a computer network. From this category were selected and analyzed three open source programs, Snort, Suricata and Bro. The theoretical part provides a general description of the IDS systems, and the next step is focused on the description of the three programs mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Filip Řezáč
  • Oponent: Jakub Šafařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma