Lukáš Doubrava

Bachelor's thesis

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zhodnocení antimonopolní politiky v ČR

Office for the Protection of Competition and Evaluation of Antitrust Policy in the Czech Republic
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je podrobně popsat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jeho pravomoci, čím se zabývá, kdo vede tento úřad, na jaké oblasti se zaměřuje, a dále zhodnotit antimonopolní politiku tohoto Úřadu, s bližším zaměřením na ochranu proti kartelovým dohodám, které patří mezi nejzávažnější způsoby narušení hospodářské soutěže. Práce je rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe in detail Office for the Protection of Competition, its authority, what it deals with, who is managed by, what field it focuses on. Further to evaluate anti-monopole politics of this office focusing most closely on protection against cartels´ agreements being the most serious violation of competition. This thesis is divided into three basic chapters. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Milan Gryga
  • Reader: Kristina Kedroňová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava