Theses 

Kriminalita dětí a mládeže v sociologicko právní perspektivě – Mgr. Monika Chmelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Monika Chmelková

Diplomová práce

Kriminalita dětí a mládeže v sociologicko právní perspektivě

Juvenile Delinquency in Sociological - Legal Perspective

Anotace: Práce se zabývá problematikou kriminality dětí a mládeže ze sociologicko právního pohledu. Úvodem osvětluje sociologické a právnické pojetí kriminality. Následně jsou pomocí deskriptivní metody popsány základní pojmy kriminality obecně. Další kapitoly se již zabývají kriminalitou dětí a mladistvých. Značný prostor je věnován vybraným poruchám chování, které souvisí s trestnou činností mládeže a dále drogové problematice, jež je s kriminalitou úzce spjata. Praktická část je tvořena vyhodnoceným dotazníkem. Hlavním přínosem práce je přehledné a ucelené zpracování dané problematiky.

Abstract: The thesis deals with the issue of delinquency of children and juvenile in sociological – legal perspective. At the beginning the thesis explains sociological and juridical concept of criminality. Subsequently, basic terms related to criminality in general are described by a descriptive method. The following chapters deal with delinquency of children and juvenile. Considerable space is devoted to selected behavioral disorders, which are related to criminal activities of young people, and further to drug issues, which are closely connected with criminality. Practical part consists of an evaluation questionnaire. The main contribution of this thesis is in its clear and comprehensive composition of this issue.

Klíčová slova: kriminalita, děti a mladiství, drogy, sociální činitelé, poruchy chování, prevence, delinquency, children and juvenile, drugs, social factors, behavioral disorders, prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz