Jaroslav Dočkal

Diplomová práce

Návrh lokální distribuční sítě nn.

Design of LV Local Distribution Network.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem variant technického řešení lokální distribuční sítě. V teoretické části je rozebírána problematika sítí, podmínky připojení a provozování distribučních síti a hlediska návrhu elektrického vedení. Teoretická část je dále doplněna rozborem zkratů a stručným úvodem do multikriteriální analýzy. V praktické části je popsán současný stav a jednotlivé varianty řešení …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with design of technical solutions of local distribution network. In the theoretical part examines issues of networks, connections and operation of a distribution network and design aspects of electrical lines. The theoretical part is complemented by the analysis of short circuits and a brief introduction to multi-criteria analysis. The practical part describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Jiří Gurecký
  • Oponent: Lukáš Pracný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika