Theses 

ROLE MANAŽERA PRO OŠETŘOVATELSKÝ TÝM NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE – Bc. Iveta ŠKULINOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iveta ŠKULINOVÁ

Diplomová práce

ROLE MANAŽERA PRO OŠETŘOVATELSKÝ TÝM NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE

Manager's role in nursing staff in the intensive car unit.

Anotace: Teoretická část diplomové práce seznamuje se současným stavem problematiky. Nejprve jsou popsány základy managementu, tři základní linie manažerů ve zdravotnictví a jejich funkce a role. Další část je věnována specifikám ošetřovatelské péče na jednotce intenzivní péče. Následující část pojednává o kvalifikovaných sestrách, jejich způsobilosti, funkci a roli, faktorům spokojenosti a náročnosti péče o pacienty na jednotce intenzivní péče. Poslední část se věnuje vyskytujícím se problémům při výkonu sesterského povolání a pomoci manažera při zvládání těchto problémů. Bylo stanoveno 5 cílů. Cílem 1 bylo zjistit, co sestry pracující na jednotkách intenzivní péče potřebují k tomu, aby byly ve své práci spokojené. Cíl 2 byl zmapovat způsob podpory ošetřovatelského týmu z pohledu manažerů. Cílem 3 bylo poukázat na možnosti zvýšení spokojenosti v práci sester na jednotkách intenzivní péče. Cíl 4 byl identifikovat motivační faktory k práci sester na jednotkách intenzivní péče. Cílem 5 bylo zjistit, zda existují překážky, které brání manažerům v podpoře ošetřovatelského týmu. Ke sběru dat byl zvolen kvalitativní výzkum a bylo stanoveno 6 výzkumných otázek. Výzkumná otázka č.1. Co sestry pracující na JIP potřebují k tomu, aby byly při výkonu svého povolání spokojené? Výzkumná otázka č. 2. Vnímají sestry pracující na JIP rozdíl v postavení sestry na JIP a sestry na standardním oddělení? Další otázka č.3. Jaké prostředky využívá management k podpoře ošetřovatelského týmu na JIP? Otázka č. 4. Existují možnosti zvýšení spokojenosti v práci sester na JIP? Otázka č.5. Které konkrétní motivační faktory se podílí na spokojenosti sester pracujících na JIP? Výzkumná otázka č.6. Existují překážky, které brání manažerům v podpoře ošetřovatelského týmu? Byly provedeny nestandardizované rozhovory s 8 staniční sestrami a 12 směnnými sestrami pracujících na jednotkách intenzivní péči chirurgických nebo interních odděleních. Na základě analýzy výsledků byly vytvořeny odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Výsledky budou poskytnuty manažerům ve zdravotnictví i sestrám, které pracují na jednotkách intenzivní péče, jako zpětná vazba týkající se jejich náročného povolání. Mohou být podkladem pro jejich zamyšlení nad náročností péče o pacienty na jednotkách intenzivní péče a nutností vstřícného a ohleduplného přístupu k sestrám, efektivní oboustranné spolupráce a komunikace.

Abstract: The theoretical part of the thesis introduces the current state of the issue. The fundamentals of management, the three basic lines of health managers and their functions and roles are described first. Another section is devoted to the specifics of nursing care in the intensive care unit. The second part is focused on qualified nurses, their qualification, duties and the role, factors of satisfaction and difficulties of the care for patients in the intensive care unit. The last part deals with problems occurring in exercise of the nursing profession and with the assistance of a manager in dealing with these problems. Five objectives were established. Objective 1: To identify what nurses working in intensive care units need to be satisfied in their work. Objective 2: To map the form of support to the nursing team in the ICU from the perspective of managers. Objective 3: To point out possibilities of increase in job satisfaction of nurses working in intensive care units. Objective 4: To identify motivational factors for nurses working in intensive care units. Objective 5: To determine if there are obstacles preventing managers from supporting the nursing team. Qualitative research was selected to collect the data and 6 research questions were established. Research question No.1: What do nurses working in ICU need to be satisfied in their profession? Research question No.2: Do nurses working in ICU perceive any difference in position of a nurse working in an ICU and a nurse working in a standard unit? Another question No.3: What are the means used by the management to support the nursing team in ICU? Question No. 4: What are the possibilities of increasing work satisfaction of nurses working in ICU? Question No. 5: Which specific motivational factors are involved in satisfaction of nurses working in ICU? Research question No. 6: Which obstacles prevent managers from supporting the nursing team? Non-standardized interviews were conducted with 8 ward nurses and 12 nurses working in shifts who were employed in intensive care units of surgical or internal departments. Answers to the established research questions were formed based on analysis of the results. Results can be provided to managers in health care facilities and to nurses working in intensive care units.

Klíčová slova: role, manažer, sestra, ošetřovatelský tým, jednotka intenzivní péče, motivace, podpora, spokojenost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010
  • Zveřejnit od: 24. 5. 2010
  • Identifikátor: 16970

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Věra Stasková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ŠKULINOVÁ, Iveta. ROLE MANAŽERA PRO OŠETŘOVATELSKÝ TÝM NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:37, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz