Theses 

Firemní kultura a její vliv na výkonnost – Ing. Alice Zalabáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Alice Zalabáková

Diplomová práce

Firemní kultura a její vliv na výkonnost

Company Culture and its Impct on Efficiency

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá firemní kulturou a jejím vlivem na pracovní výkonnost. Hlavním opěrným pilířem pro mou práci byla odborná literatura, mé osobní zkušenosti s firemní kulturou ve společnosti ČEZ, a.s., kde v současné době pracuji, dále interní dokumenty a výstupy společnosti ČEZ, a.s a společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. První část diplomové práce je zaměřena na firemní kulturu společnosti. První kapitola popisuje firemní kulturu pomocí různých známých definic, její identifikaci v rámci rozdělení kultur od nadnárodní až po subkulturu, její prvky a zdroje vlivu. Druhá kapitola informuje o působení firemní kultury ve Skupině ČEZ a prvcích, které se používají pro její posílení. Druhá část se věnuje problematice hodnocení výkonnosti pracovníků. Popisuje procesy a metody hodnocení a odkrývá jejich výhody a nevýhody. Druhá kapitola se zabývá hodnocením ve Skupině ČEZ, informuje o metodě, procesu a kritériích hodnocení zaměstnanců. Třetí část je zaměřena na interní kampaň pro podporu firemní kultury ve společnosti ČEZ Zákaznické služby a na srovnání výsledků před a po kampani. V další kapitole jsou vyhodnoceny výsledky a v poslední jsou nastíněny náměty na vylepšení kampaně.

Abstract: The diploma thesis deals with company culture and its impact on work efficiency. My main resources were special literature, my personal experience with company culture in the company ČEZ, a.s., where I am currently employed, internal documents, and data from ČEZ, a.s. and ČEZ Customer Services, s.r.o. The first part is about company culture. The first chapter describes company culture with different known definitions, it allocates it among a diversification of cultures from a supra-national one to subculture, and it lists its elements and sources of influence. The second chapter informs about effects of company culture in the company ČEZ, and the elements it uses to reinforce it. The second part is devoted to the issue of employee appraisal. It defines processes and methods of appraisal and points out their strengths and weaknesses. The second chapter talks about employee appraisal in the ČEZ Group, depicts its method, process and criteria. The third part is concerned with the internal campaign targeted to support the company culture in ČEZ Customer Services, Ltd. and in comparing efficiency before and after the campaign. In the next chapter, these results are evaluated, and new ideas to improve the campaign are presented in the last chapter.

Klíčová slova: Firemní kultura, výkonnost, motivace, principy firemní kultury, hodnocení zaměstnanců výkonnostní kód, S.M.A.R.T., metoda B.A.R.S., hodnocení dle stanovených cílů, K.P.I., company culture, efficiency, motivation, company culture principles, employee appraisal, rating code, the B.A.R.S. method, management by objectives

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr Helena Soukupová
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2017 08:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz