Theses 

Šikana z pohledu zkušeností žáků 5. třídy ZŠ – Bc. Eva Králíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Bc. Eva Králíková

Bakalářská práce

Šikana z pohledu zkušeností žáků 5. třídy ZŠ

Bullying from the point of view of pupils the 5th class with respect to their experience

Anotace: V bakalářské práci se zabývám problematikou šikany, která probíhá mezi žáky na základních školách. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme se zabývali vymezením pojmů agrese a šikana, příčinami a následky vzniku tohoto chování. Současně jsou zde popisovány vývojové stupně šikany, druhy šikany a možnosti její prevence. Ve výzkumném šetření jsme se věnovali zjišťování výskytu agrese a šikany na dvou základních školách. Cílem mé práce bylo analyzovat rozdíly v projevech a četnosti šikany u žáků pátých ročníků na dvou vybraných státních školách jihomoravského kraje. Jako výzkumnou metodu jsme zvolili dotazník.

Abstract: The bachelor thesis deals with problems of bullying at primary schools. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. In the theoretical part we dealt with defining the concepts of aggression and bullying, their causis and consequences of commencement of this behavior. Concurrently are here described developmental grades of bullying, kinds of bullying and possibilites of its prevention. In our research we dealt with identification of occurence of aggression and bullying at two primary schools. The focus of research was to analyze differences in displays and frequency of bullyig at two fifth classes of two chosen state schools in southern Moravia. As a research method we used a questionnaire.

Klíčová slova: Šikana, stadia šikany, řešení šikany, prevence šikanování, agrese, agresivita, agresor, oběť Bullying, stages of bullying, solution of bullying, bullying prevention, aggression, aggressor, victim

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Segeťová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz