Theses 

Odhad charakteristik přesnosti v lokální prostorové síti při kombinaci terestrických měření a měření technologií GNSS – Peter Mičík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Peter Mičík

Diplomová práce

Odhad charakteristik přesnosti v lokální prostorové síti při kombinaci terestrických měření a měření technologií GNSS

Estimation of the Characteristics of Local Spatial Accuracy in Combination with Terrestrial Networks and GNSS Measurements

Anotace: V předložené práci je zpracovávaná problematika vytvoření jednotného modelu zpracování terestrických měření a měření technologií GNSS v lokální geodetické síti. V první části je řešen matematický model relativního určování polohy, který obsahuje problematiku měření technologií GNSS pomocí diferencí fázových měření, detekci a odstranění skluzu počítání cyklů nosné vlny (ambiguid). V další části je uvedeno zpracování terestrických měření, při určování prostorového uhlu z naměřených vodorovných a zenitových uhlů. V nadcházející části je rozpracována metoda odhadu charakteristik přesnosti z heterogenních měření. Dále je vyrovnaná síť společného terestrického a družicového měření s odhadem charakteristik přesnosti a v poslední časti je uvedena analýza dosažených výsledků.

Abstract: In the present work is handled by the issue of creating a single processing model of terrestrial measurements and measurements of GNSS technologies in the local geodetic network The first part is solved by a mathematical model of relative positioning, which includes the measurement of GNSS technologies using differential phase measurements, detection and removal of slip counting cycles of a carrier wave (ambiguid). The other part is working out terrestrial measurements, in determining the solid angle measured from horizontal and zenith angles The next part is a developed method of estimating the accuracy characteristics of heterogeneous measurements. It is a balanced network of common terrestrial and satellite measurements to estimate the characteristics of accuracy in the last part is an analysis of results.

Keywords: terestrické měření, technologie GNSS, prostorový úhel, analýza dosažených výsledků, terrestrial measurements, GNSS technology, solid angle, the analysis obtained results

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Jozef Štubňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:28, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz