Bc. Lenka Dvořáková

Bakalářská práce

Dívčí válka v zrcadle staročeské historiografie

Girl War in the Mirror of Old Czech Historiography
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza vývoje pověsti o Dívčí válce v pěti kronikách z období starší české literatury. Předmětem komparace jsou jednotlivé verze pověsti z Kosmovy kroniky, Dalimilovy kroniky, kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína, kronikya Martina Kuthena ze Šprinsberku a kroniky Václava Hájka z Libočan.
Abstract:
The subject of this bachelor‘s thesis is an analysis of evolution of a tale about The Maidens' War in five chronicles form the period of the older Czech literature. The subjects of the comparison are individual versions of this tale from chronicles of Cosmas, Dalimil, Přibík Pulkava of Radenín, Martin Kuthen of Šprinsberk and Václav Hájek of Libočany.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Všechny práce