Martina TURKOVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti sportovních a pohybových aktivit u jedince s tělesným postižením - komplexní pohybová intervence

Options of sports and physical activities for a person with disabilities - complex physical intervention
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi pohybových a sportovních aktivit u jedince s vážným postižením dolních i horních končetin. Teoretická část je věnována problematice získaných postižení v důsledku poranění míchy. Zabývám se mechanismy úrazu a objasňuji následky, které se liší při poranění v různých částech míchy. V další části jsou nastíněny úkoly rehabilitace. V závěru teoretické části jsou navrhnuty …more
Abstract:
This Bachelor work is looking into a life of a disable person (individual) with severe disabilities of his upper and lower limbs and his options of physical and sport activities.The theoretical part of this work is dealing with problems of a disability caused by a wound of the spinal cord. I am working with the mechanisms of the injury and clarifying the consequences which differ to different and partial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TURKOVÁ, Martina. Možnosti sportovních a pohybových aktivit u jedince s tělesným postižením - komplexní pohybová intervence. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport