Kateřina Weissová

Diplomová práce

Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves

Influence assessment of changes of raw water quality on treatment process at water plant Ostrava-Nová Ves
Anotace:
Obsahem diplomové práce je posouzení vlivu změny kvality podzemních vod na technologii úpravy vody, ke kterému došlo buď z důvodů technologických, nebo klimatických. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno chemické složení podzemních vod a možnosti úpravy vody na vodu pitnou, technologický popis Úpravny vody Ostrava – Nová Ves a popis pramenišť Nová …více
Abstract:
Le sujet de thèse de diplôme est un jugement d´effet de changement de qualité des eaux souterraines sur la technologie de traitement des eaux causé soit pour des raisons technologiques soit des raisons climatiques. La thèse de diplôme est divisée en une part théorique et une part expérimentale. Dans la part théorique il y est décrit une composition chimique des eaux souterraines et possibilités de …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Petr Praus
  • Oponent: Petr Nováček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava