Ana-Iuliana Stenbergerová

Bachelor's thesis

Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče

Spiritual Care for Dying Patients from the Prespective of a Nurse of after Care Department
Anotácia:
Tato bakalářská práce je vypracována v zájmu poskytování duchovní péče umírajícím pacientům na odděleních následné péče. Záměrem je postoj všeobecných sester k této problematice, neboť nedílnou součástí našeho života je duchovní potřeba, kterou každý člověk může jinak chápat, přijímat i poskytovat. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část poskytuje informace o duchovní péči, …viac
Abstract:
This thesis is developed in order to provide spiritual care for the dying patients on wards aftercare. The intention is the position of general nurses of this issue, as an integral part of our life is a spiritual need that every person can distinctly understand, accept and deliver. The work consists of theoretical and practical parts. Theoretical part provides information about spiritual care, philosophy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zverejniť od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stenbergerová, Ana-Iuliana. Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe