Bc. Jan Nepovím

Diplomová práce

Využití počítačového zpracování emocí v distančním vzdělávání

The application of affective computing distance education
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím počítačového zpracování emocí v distančním vzdělávání. Práce se skládá za tří částí. Teoretická část se zabývá emocemi, počítačovým zpracovním emocí a distančním vzděláváním. Metodologická část popisuje metodologii výzkumu realizovaného v této diplomové práci. Cílem tohoto kvalitativního výzkumu mezi studenty a vyučujícími distančního oboru Podniková informatika …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the application of affective computing distance education. The work consists of three parts. The theoretical part is dedicated to emotions, affective computing and distance education. The methodological part describes the research methodology realized in this diploma thesis. The aim of this qualitative research carried out among students and teachers in the field of Business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta