Theses 

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií – Beáta ŠPÁNIKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Beáta ŠPÁNIKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií

Nursing Process in Care of Patient with Percutaneus Endoscopic Gastrostomy

Anotace: Cílem bakalářské práce je vytvoření názorného plánu ošetřovatelské péče u konkrétního pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje pojem perkutánní endoskopická gastrostomie, zabývá se její historií, indikacemi, kontraindikacemi a komplikacemi. Je zde popsán způsob zavedení, odstranění, ošetřování a také edukace. Druhá kapitola popisuje enterální výživu a je zde nastíněna problematika klientů s perkutánní endoskopickou gastrostomií v domácím prostředí. Praktická část se věnuje vytvoření návrhu ošetřovatelského procesu u konkrétního pacienta. Jsou zde popsány anamnézy klienta v NANDA doménách. Praktická část popisuje ošetřovatelskou péči v období 14 dnů. Ke každému dni jsou stanoveny ošetřovatelské diagnózy dle NANDA Internationale Taxonomie II. Na základě ošetřovatelských diagnóz byly stanoveny cíle, intervence a popsána realizace. Hodnocení dosažených cílů bylo provedeno 1krát za týden. Součástí praktické části je shrnutí celkového zdravotního stavu klienta a diskuze.

Abstract: The aim of the thesis is to ilustrative plan of nursing care for a patient suffering from percutaneus endoscopic gastrostomy. This thesis contains theoretical and practical parts. The theoretical part defines the concept of percutaneus endoscopic gastrostomy, deals with its history, indications, contraindications and complications. There described a method of introduction, removal, treatment and education. The second part describes the enteral nutrition and client?s issues dealing with percutaneus endoscopic gastrostomy in-home therapy. The practical part focuses on proposal of nursing care for the particular patient and describes the client?s anamnesis in NANDA domains. This part presents the nursing care in a period of 14 days. Each day is determined by the nursing diagnosis of NANDA International Taxonomy II. These diagnoses determine the targets, interventions and implementation. The evaluation of achieved targets was done once a week. The practical part includes also a summary of the whole state of client´s health and discussion.

Klíčová slova: perkutánní endoskopická gastrostomie, enterální výživa, ošetřovatelské diagnózy, ošetřovatelská péče, vědomí, pacient/klient

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28961 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

ŠPÁNIKOVÁ, Beáta. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz