Miroslav Hudák

Diplomová práce

Intenzifikace úpravny vody Horka za účelem zajištění kvality vyráběné pitné vody v souladu s platnou legislativou

Intensification of the water treatment Horka in order to ensure the quality of produced drinking water in accordance with actual legislation
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice úpravny vody Horka a její následné intenzifikaci. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V diplomové práci je popsán legislativní rámec Evropské unie a implementace této legislativy do legislativy české. Je zde také definován stav úpravny vody Horka před intenzifikací a je popsána kvalita surové vody, technologie čištění, dávkování chemikálií pro úpravu …více
Abstract:
The thesis is devoted to the issue of water treatment Horka and its subsequent intensification. The work consists of theoretical and practical parts. The thesis describes the legislative framework of the European Union and the implementation of this legislation into Czech legislation. There is also defined the state of the water treatment plant before Horka intensification and described the quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Petr Pősinger

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava