Bc. Pavla Šubertová

Master's thesis

Hodnocení systému kontrol rizika nelegálního zaměstnávání na lokální úrovni

Assessment of system of controls of risk of undeclared work at local level
Abstract:
Tato práce se zabývá vnímáním systému kontrol nelegálního zaměstnávání na lokální úrovni inspektory, kteří tyto kontroly provádějí. Na základě zvolených kategorií stanovených ve sledovaných rovinách: legislativní, správy a implementace kontrol, situací do kterých se inspektoři dostávají a jejich důsledky, je práce zaměřena na zjištění, v čem je zavedený systém těchto kontrol vyhovující, či ne. Pojmy …more
Abstract:
This work engages in comprehension of a control system of illegal employment on local levels, by Inspectors, who conduct these controls. On grounds of selected categories defined in monitory levels: legislative, administrative and implementation of controls, the situations the Inspectors get in to and their consequences, their work specializes in findings, if the established system of these controls …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work