Theses 

Návrh ilustrativních úloh ke standardům základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví – Bc. Kamila Vizentová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila Vizentová

Master's thesis

Návrh ilustrativních úloh ke standardům základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví

The proposal for illustrative tasks to the standards of basic education in the field of Health Education

Abstract: Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhů ilustrativních úloh ke standardům základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit, zda mnou vytvořené ilustrativních úlohy odpovídají uvedeným indikátorům a je možné je využít pro další praxi. Teoretická část je zaměřena na definici zdraví, nemoci, umístění oboru Výchova ke zdraví v rámci kurikula školy. Shrnuje pedagogovu přípravu na výuku a různé typy učebních úloh, které může pedagog ve výuce využít. Praktická část se věnuje vyhodnocení ilustrativních úloh nejen z pohledu celkových výsledků, ale i s přihlédnutím k porozumění konkrétním úlohám, náročnosti, zajímavosti úloh, zda úlohy odpovídají danému ŠVP a jak úlohy děti bavily. Získaná data svědčí o účinnosti ilustrativních úloh, možnosti jejich aplikace do praxe a na základě získaných poznatků byla zhotovena doporučení pro další práci či úpravy ilustrativních úloh.

Abstract: The diploma thesis deals with the creation of proposals for illustrative tasks to the standards of basic education in the field of Health Education. The main aim of the diploma thesis is to evaluate whether the created illustrative tasks correspond to the mentioned indicators and can be used for further practice. The theoretical part focuses on the definition of health, illness, location of Health Education within the curriculum of the school. It summarizes the pedagogical preparation for teaching and the various types of teaching tasks the teacher can teach. The practical part deals with the evaluation of illustrative tasks not only from the point of view of the overall results, but also with the understanding of specific tasks, complexity, interest of tasks, whether the tasks correspond to the ŠVP and how the children like them. The data obtained demonstrate the effectiveness of the illustrative tasks, the possibilities of their application in practice, and based on the acquired knowledge, recommendations for further work or editing of illustrative tasks were developed.

Keywords: Výchova ke zdraví, rámcový vzdělávací program, standardy základního vzdělávání, ilustrativní úloha, výživa, zdravé stravovací návyky, výživová doporučení

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 07:16, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz