Theses 

Právo na informace a informační povinnost ve veřejné správě – Bc. Radka Kakrdová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radka Kakrdová, DiS.

Bachelor's thesis

Právo na informace a informační povinnost ve veřejné správě

Right to information and information obligation in public administration

Anotácia: Informace o veřejné správě jsou důležitou součástí její kontroly veřejností. Práce se zaměřuje na informace, které lze získat o činnosti veřejné správy a jejich vykonavatelích z veřejně dostupných prostředků. Nejčastěji tedy způsobem umožňujícím vzdálený přístup (prostřednictvím internetu). Práce je rozdělena do tří základních kapitol V první části je po stručném vymezení základního ukotvení práva na informace zmapováno zpřístupnění informací orgány veřejné správy v českém právním řádu. Práce záměrně ponechává stranou poskytování informací na žádost a zaměřuje se na poskytování (zveřejňování) informací vyplývající přímo z právních předpisů. Obsažena je zde řada odkazů na konkrétní právní normy, které v rozličných oblastech práva ukládají orgánům veřejné správy informační povinnost. Snahou je poukázat na různorodost či naopak jednotnost těchto norem. Obsahově je zde zachycena určitá vývojová tendence od osobního kontaktu (a s tím souvisejícím vymezením úředních hodin) k fyzické úřední desce a jejímu elektronickému obrazu. Nechybí ani rozbor zveřejňovaných informací na portálu veřejné správy či nejrůznější sbírky a věstníky vydávané jednotlivými orgány veřejné správy. Další část práce se věnuje informacím poskytovaným o konkrétních „úřednících“ veřejné správy. Tedy o lidech, kteří aplikují právní předpisy a fakticky realizují činnost veřejné správy. Jde o jakési balancování mezi právem na informace a právem na ochranu soukromí. Snahou práce je zamyšlení nad otázkou, zda některé právo převažuje a zda je tato převaha oprávněná. Jako příklady jsou zde rozebrány určité povinnosti vyplývající z možného střetu zájmů, z povinnosti poskytovat a zveřejňovat platové poměry, případně další osobní údaje jako jméno a příjmení při své každodenní úřednické činnosti. Poslední část práce se zabývá fenoménem zneužití práva na informace a jeho odrazem v rozhodovací praxi soudů. Žádné právo není bezbřehé a je limitováno vždy právem jiným či jiného. Tím jiným může být i veřejná správa. Má ovšem vůbec nějaké možnosti bránit se „oprávněným“ požadavkům žadatelů?

Abstract: Information about public administration is a significant part of its checking by the public. The thesis focuses on the information which can be gained about activities in public administration and its executors through publically accessible means, which means through the way enabling distant access (via internet). The thesis is divided into three basic chapters. The first part deals with a brief definition of basic implementation of right to information and afterwards opening the information to the public by the administrative body in the Czech legal code. The thesis intentionally leaves aside providing information on request and it focuses on providing (publishing) information arising directly from statutory instrument. A wide range of reference to particular legal norms which oblige administrative bodies to the information duty. There is a visible attempt to show variedness or on the contrary unity of the norms. The developmental tendency from personal contact (connected with office hours) to official board and its electronic depiction. The analysis of published information on the public administration portal or various books and bulletins published by particular administrative bodies is also present. Another part of the thesis deals with information provided about particular officers of public administration that is about people who apply statutory instruments and who in fact put the public administration into practise. It is some kind of balancing between right of information and right of privacy. The aim of the thesis is a reflection of the question if any of above mentioned rights prevails and if that prevalence is justified. As examples specified duties leading from possible conflict of interests, from duty to provide and publish salary structures alternatively other private data like names and surnames during everyday office activity are examined. The last part of the thesis deals with the phenomenon of abusing the right of information and its reflection in decision-making process of trials. No right is limitless and it is limited by another right or it limits other right. That other right can also be represented by public administration. But does it in fact have any possibility to defend itself against authorized requests of applicants?

Kľúčové slová: veřejná správa, informace, zveřejnění, zneužití práva, public administration, information, publishing, abuse of right

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedúci: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 7. 2019 00:30, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz