Theses 

Činnost orgánů samosprávy a návrh metodického postupu při řešení narušení dodávek léčiv a zdravotnických prostředků – Bc. Ivo KRATOCHVÍL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Ivo KRATOCHVÍL

Diplomová práce

Činnost orgánů samosprávy a návrh metodického postupu při řešení narušení dodávek léčiv a zdravotnických prostředků

Activity of local government authorities and systematic procedure proposal of solving medicine and medical supply delivery disruption

Anotace: Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá činností orgánů samosprávy na poli zajišťování léků a zdravotnických prostředků, během doby přípravy na krizové stavy a v průběhu jejich vyhlášení. Aktuálnost tématu je dána v hrozbou vzniku krizové situace, která by byla spojena s neschopností státu, nebo jeho samosprávných celků zajistit léčiva a zdravotnické prostředky, v nezbytném rozsahu pro obyvatelstvo.Za takové stavy lze považovat zejména epidemiologické hrozby, výrazně ovlivňující spotřebu léků a zdravotnických prostředků a stavy při nichž jsou narušeny schopnosti výrobců a dodavatelů zásobovat poskytovatele zdravotních služeb, v míře potřebné, k poskytování zdravotní péče v nezbytném rozsahu. Přestože pravděpodobnost, že by k takové situaci došlo je poměrně nízká, je třeba mít stanovené postupy, jak vzniklou situaci rychle a účinně řešit. Diplomová práce se člení na dvě základní části. Část teoretickou, jejíž obsah popisuje základní informace o problematice a část praktickou, která představuje návrh postupu k zajišťování léků a zdravotnických prostředků pro krizové stavy. Teoretická část práce zahrnuje informace o členění samosprávy. Vymezuje nejdůležitější úkoly orgánů samosprávy ve vztahu k řešení krizových stavů, zmiňuje se o lécích a zdravotnických prostředcích a rozebírá nejzásadnější stavy s ohledem na zvýšení spotřeby zdravotnického materiálu a farmak. Tato část také uvádí přehled povinností a pravomocí zástupců samosprávných celků, které vychází z krizové legislativy.Nejdůležitějšími legislativními dokumenty jsou zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a zákon č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních hmotných rezerv. Důležitým dokumentem je také Typový plán ministerstva zdravotnictví - narušení dodávek léků a zdravotnických prostředků velkého rozsahu, který analyzuje pravděpodobnost vzniku krizové situace, jež by měla za následek nedostatek farmak a zdravotnických prostředků na celostátní úrovni, případně lokální úrovni. Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodický postup, určený orgánům samosprávy při řešení narušení dodávek léčiv a zdravotnických prostředků. Jedná se tedy o teoretickou práci, která vychází z analýzy stávajících legislativních dokumentů, s cílem sestavit určitý doporučený postup, pro zvládnutí krizových stavů spojených s akutním nedostatkem léčiv a zdravotnických prostředků. Ke zpracování diplomové práce byla stanovena jedna hypotéza, která předpokládá, že stávající dokumenty územních samosprávných celků jsou dostačující současným potřebám.Výsledky práce jsou dány návrhem metodického postupu, určeného orgánům samosprávy, k řešení narušení dodávek léčiv a zdravotnických prostředků. První část dokumentu je věnována úvodu do problematiky. Další část návrhu je zpracována pro přehlednost v tabulkách, které se dělí na dobu před krizovým stavem a po jeho vyhlášení. Tyto dvě období jsou barevně odlišena. Tabulky se skládají z pokynů pro úroveň kraje, úroveň obce s rozšířenou působností a obce. Část věnovaná době před vyhlášením krizového stavu, se zabývá plánováním opatření pro krizové stavy, předáváním informací mezi správními úřady, dodavateli léčiv a zdravotnických prostředků a zdravotnickými zařízeními. Část věnovaná době po vyhlášení krizového stavu se zabývá povinnostmi jednotlivých článků samosprávy, komunikačními vazbami, vyžadováním dodávek léčiv a zdravotnických prostředků a dotýká se regulačních opatření. Poslední část dokumentu popisuje způsob vyžadování věcných zd

Anotace: rojů.Zpracování diplomové práce prokázalo, že orientace v legislativě a metodických doporučeních, souvisejících se zajišťováním dodávek léčiv a zdravotnických prostředků, je velmi složitá.

Abstract: Abstract This thesis deals with the activities of local gowernments in the theme of provision of drugs and medical devices, during the preparation for crises, and in the course of their official publication. Topicality is determined by the threat of a crisis situation that would be associated with the inability of the State or its government units provide medicines and medical devices, to the extent necessary for the population. Under such situations can be considered particularly epidemiological threats, dramatically affecting the consumption of drugs and medical devices and conditions disrupting ability of manufacturers and suppliers to supply healthcare providers, , in sufficient quantities to provide health care to the extent necessary. While the likelihood that a situation will occurs is relatively low, it is necessary to have a set procedure to the deal situation quickly nad effectively. The thesis is divided into two parts. Theoretical part, the contents of which describes the basic information about a practical part, which presents a draft procedure for the provision of drugs and medical supplies for emergency situations. The theoretical part includes information on the breakdown of government. Defines the most important tasks of the government in relation to crisis situations, it mentions medicines and medical devices and discusses the most important states with a view to increasing the consumption of medical supplies and pharmaceuticals. This section also provides an overview of the duties and powers of representatives of governments, which are based on emergency legislation. The most important legislative documents are Act no. 241/2000 Coll. on economic measures for crisis situations, Act no. 240/2000 Coll. on emergency management and law no. 97/1993 Coll. the scope of the State Material Reserves Administration. An important document is also a Standard Plan of the Ministry of Health - disruption of supplies of drugs and medical devices, large scale, which analyzes the probability of a crisis situation, which should result in a lack of drugs and medical devices at national level or local level. The aim of the thesis was to devise a methodology designed to local government in addressing supply disruptions pharmaceuticals and medical devices. It is therefore a theoretical work which is based on an analysis of existing legislative documents in order to develop a recommended process for managing crisis situations associated with acute shortages of drugs and medical devices. For processing the thesis was determined one hypothesis, which posits that the existing documents of municipalities are sufficient current needs. Results of the work are given a proposal of methodological procedure intended to local government, to deal with supply disruptions pharmaceuticals and medical devices. The first part of the document is devoted to an introduction to the topic. Another part of the proposal is processed for clarity in the tables, which are divided into the time before a state of emergency after its publication. These two periods are distinguished by color. The tables consist of instructions to the county level, the level of municipalities with extended powers and municipalities. Part devoted to the period before the announcement of a state of crisis, is engaged in planning measures for emergencies, transferring information between administrations, suppliers of pharmaceuticals and medical devices and medical devices. Part devoted to the period after the state of emergency, deals with the duties of each cell autonomy, communication links, requiring the supply of pharmaceuticals and medical devices, touching regulatory measures. The last part of the document describes how demanding material resources. Diploma thesis showed that the orientation of legislation and methodological recommendations related to ensuring the supply of drugs and medical devices, is very complicated.

Klíčová slova: hejtman, krajský úřad, lék, nouzová dodávka, pohotovostní zásoba, starosta, zdravotnický prostředek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43790 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍL, Ivo. Činnost orgánů samosprávy a návrh metodického postupu při řešení narušení dodávek léčiv a zdravotnických prostředků. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz