Jakub Dlabka

Disertační práce

Hodnocení dopadů závažných havárií s ohledem na havarijní plánování

Assessment of Major Accident Effects in the Field of Emergency Planning
Anotace:
Havarijní plánování v okolí podniků zacházejících s nebezpečnými chemickými látkami je důležitou součástí zajišťování celkové bezpečnosti obyvatelstva. Analýza a hodnocení rizik, které jsou v rámci prevence závažných havárií prováděny, tvoří zásadní podklad pro přijímání preventivních opatření k zabránění závažné havárie, ovšem ne vždy je dobře využitelná i pro účely havarijního plánování. K tomu jsou …více
Abstract:
Emergency planning in the close vicinity of upper-tier Seveso establishments is important part of the civil protection. Risk analysis and risk assessment efforts conducted within major accident prevention are essentials for adopting the preventive measures, but in some cases they are not suitable for emergency planning purposes. There are other suitable approaches such as determination of the emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2016
  • Vedoucí: Pavel Danihelka
  • Oponent: Aleš Bernatík, Břetislav Janovský, Pavel Fuchs

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava