Hengrui Zhang

Bachelor's thesis

Analysis of Investment Behavior in the Stock Market under Bounded Rationality

Analysis of Investment Behavior in the Stock Market under Bounded Rationality
Abstract:
This thesis describes the influential factors for risk preference which can cause the irrational investment behavior in the market. From the perspective of behavioral economics, we describe the effective market hypothesis and prospect theory. Then we use econometric and Rstudio software to perform regression analysis on the results of the questionnaire. Finally, we can use behavioral economics theories …more
Abstract:
This thesis describes the influential factors for risk preference which can cause the irrational investment behavior in the market. From the perspective of behavioral economics, we describe the effective market hypothesis and prospect theory. Then we use econometric and Rstudio software to perform regression analysis on the results of the questionnaire. Finally, we can use behavioral economics theories …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 7. 2020
  • Supervisor: Aleš Melecký
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic